Welcome

Công ty Kiến trúc X1-HAAI (nguyên là Xưởng thiết kế số 1) được tách ra từ Công ty Kiến trúc HAAI, do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sáng lập năm 1994.

Selected Projects

More Projects